Knihy

zpět

Órigenés z Alexandrie. Kapitola z dějin vztahů mezi antikou a křesťanstvím, nebo též Pokus o pohled do tváře. (TORST, Praha 2001)

Dílo Órigena z Alexandrie (185-254/5) bývá nahlíženo v kontextu tří různých disciplín: Patristické teologie, dějin filosofie a literární historie. Východiskem přítomné knihy jsou dějiny literatury, do nichž Órigenés patří především jakožto autor systému biblické hermeneutiky, Spíše než Órigenově zpochybňované "ortodoxii" chce kniha porozumět Órigenově "doxa", tedy jeho "slávě", jedinečnosti jeho postavení v duchovních dějinách pozdní antiky.

První část knihy rekapituluje órigenovskou faktografii - jeho dobové zakotvení v multikulturní Alexandrii, jeho životní dráhu učitele první "křesťanské univerzity", kazatele a později "církevního disidenta", jakož i posmrtné spory o Órigenovu osobu i dílo, vedené od antiky až po současnost. Druhá část knihy předkládá a rozsáhlými citacemi z Órigenových textů dokládá interpretaci jeho osobnosti skrze klíč "trojí vášně", jak se jeví v jeho zdánlivě "neosobním" díle - "vášně logické", vedoucí až k vizi nebe jakožto věčné školy; "vášně pedagogické" a "vášně církevní".

Nebe jako nekončící slast poznávání

Věda, exegeze, gnóze, mystika - to jsou různé podoby či různé aspekty téže logické vášně. Že jde skutečně o vášeň, tedy o touhu po něčem či někom, hodnotu čeho či koho pokládáme pro náš život za prvořadou a nenahraditelnou; po něčem či někom, čeho či koho se nikdy nedokážeme nasytit, čeho či koho sebetěsnější blízkost je pro nás vždy ještě nekonečnou a nesnesitelnou vzdáleností; o touhu, která může být uspokojena jedině "na věčnosti" - o tom svědčí poslední kapitola naší partis interpretativae; poslední kapitola, v níž se demonstruje, že logická vášeň je pro Órigena spojena i s "posledními věcmi" člověka a světa. Skutečnou vášní člověka je to, co chce mít a zažívat "na věčnosti" či obecněji "v transcendenci". A v čem vidí podstatu "rajské slasti" Órigenés? Přece - v uspokojení TOUHY PO POZNÁNÍ. V eschatologickém traktátu Peri archón zazní slovo touha (v latinském textu nejčastěji desiderium, promiscue s cupiditas a v sousedství s amor, "láska"), namnohokrát propletené a spojené s poznáním:

Nevýslovnou touhou plane duch poznat smysl věcí. O této touze a této lásce věříme a nepochybujeme, že nám ji vnukl Bůh. Jako oko přirozeně vyhledává světlo a zření, jako naše tělo přirozeně touží po jídle a pití, tak naši mysl vede jí vlastní a přirozená touha poznat pravdu Boží a podstatu věcí. Tuto touhu jsme od Boha neobdrželi proto, aby zůstávala provždy nenaplněna. Bůh tvůrce by vložil do naší mysli lásku k pravdě nadarmo, kdyby nemohla nikdy obdržet to, po čem touží.

V témže traktátu Órigenés jedním dechem vyvrací "materialistické" představy o věčnosti spočívající v přemíře jídla a pití. Ano, blažení budou "jíst chléb" - ale chléb poznání a moudrosti:

Ti, kdo přijímají pohled písem podle apoštolského smyslu, také doufají, že svatí budou jíst - avšak chléb života, který živí duši pokrmy pravdy a moudrosti a osvěcuje duši, napájí ji z pohárů věčné moudrosti, jak praví božské Písmo - "moudrost připravila svůj stůl, porazila svá obětní zvířata a smísila v kratéru své víno." (Př 9,2) (...) Třebaže by někdo odešel z tohoto života s nedostatečným poznáním - pokud konal chvályhodné skutky, může být v onom Jeruzalémě, městě svatých "zbudován", to je poučen, vzdělán a učiněn kamenem živým, kamenem drahocenným a vyvoleným.

Metafora hostiny moudrosti není tolik vzdálená biblickým představám, přinejmenším sapienciální literatuře v nejmladší vrstvě Starého zákona, například právě knize Přísloví, z níž Órigenés v předchozím úryvku cituje. Nikdo z biblických ani z křesťanských antických autorů však nepřišel s tak odvážnou, tak "civilizační" a "intelektuální" metaforou, jakou učinil Órigenés středem své eschatologie, s metaforou VĚČNOSTI JAKOŽTO ŠKOLY:

Soudím, že svatí budou po odchodu z tohoto života setrvávat na jistém místě, položeném na zemi, které se v božském Písmu nazývá rájem. To pro ně bude jakýmsi místem vzdělávání a, abych tak řekl, posluchárnou a školou duší. Zde budou poučeni o všem, co viděli na zemi. Získají však také jisté poznání o věcech, které budou i pro ně zatím budoucností - podobně, jako dokud setrvávali v tomto životě, pochopili v určité míře (třebas jen skrze obrazy a náznaky) něco z těch budoucích věcí, které se v příslušných časech a na příslušných místech ozřejmují svatým zjevněji a jasněji.

Podle Órigena člověk ve "zásvětné škole" porozumí konečně všemu tomu, co mu připadlo nelogické, nejasné a paradoxní v běhu světa a v osudech lidí, ale také v textech Písma a v křesťanské nauce. Vše, co bylo mystériem, bude odhaleno:

Až se vrátí ke Kristu, pochopí jasněji smysl všeho, co se děje na zemi. Dozví se, jaká je podstata člověka, podstata lidské duše či mysli a vůbec všeho, z čeho je člověk složen - ducha vůdčího, ducha konajícího, ducha vitálního, i co je to milost svatého Ducha, která se dává věřícím. Tehdy také pochopí, co je smyslem Izraele, co smyslem mnohosti národů, co smyslem dvanácti kmenů Izraele. Pochopí řád kněží, levitů a různých kněžských tříd. Pochopí, čeho nebo koho byl podobou Mojžíš. Pozná, jaký smysl mají pro Boha výroční dny a sedmileté cykly, uvidí smysl svátečních dnů a všech obětních a očišťovacích rituálů. (...)

Nazře rozdílnost zvířat, vodních tvorů, ptactva i nestvůr, jakož i důvod, proč každý druh nabývá tak rozličných podob a jaký byl v tomto ohledu úmysl Stvořitele, jaký význam v tom jeho moudrost skryla. Pozná však i to, proč některé kořeny či rostliny souvisí s některými silami, kdežto jiné tytéž síly odpuzují; proč odpadli někteří andělé a proč se mohou pro lidi, kteří je neodmítají se vší silou víry, stávat předmětem uctívání nebo příčinou zabloudění a odpadu.

Poučí se i o jednotlivých projevech božské prozřetelnosti, o tom, co se stává lidem - že se to neděje náhodou nebo osudově, ale že to má určitý řád, vysoký a nesnadno pochopitelný. Řád, který neopomíjí a v sebe zahrnuje i každý vlas na hlavě svatých, ba vůbec všech lidí. Řád prozřetelnosti, který se vztahuje i na dva vrabce kupované za denár, ať už "vrabce" chápeme doslovně nebo v přeneseném smyslu. Zatímco nyní o tom všem bádáme, na onom místě už budeme všechno zřít jasně.

V latinském textu se jako jádro otázek, jako to, co má být v souvislosti s těmi a oněmi věcmi a jevy člověku odhaleno, objevuje pojem ratio. Můžeme se důvodně domnívat, že v řeckém textu stálo opět tolikaznačné a přece tak přiléhavé slovo logos.

Órigenovské nebe-škola vskutku je specifickým NEBEM PRO INTELEKTUÁLY, pro lidi posedlé poznáním a porozuměním. Právě citovaný odstavec však upozorňuje na méně exkluzivní rovinu této nauky: Cožpak otázky, které Órigenés vypočítává, a kdyby žádná jiná z nich, tedy ta poslední - "proč se lidem děje to, co se jim děje" - netrápí v té či oné míře každého křesťana a každého člověka?

Na druhou stranu, vypočtené otázky tvoří "učivo" pouze onoho "základního kursu" "věčnostní univerzity", konaného v pozemsky umístěném ráji. Jím výuka duší zdaleka nekončí. Eschatologický traktát pokračuje "rozpisem osnov" i pro "pokročilé" této "věčnostní univerzity". tyto další "osnovy" se pak prolínají s platónskou kosmologií: Úspěšní absolventi "základního kursu" budou smět postoupit do "vzdušných sídel" mezi nebem a zemí, kde se jim osvětlí to, o čem dostali v ráji jen kusé informace coby o "věcech, které jsou i pro ně dosud budoucností". Další vzdělávací stupně se nacházejí v planetárních sférách a ve sféře hvězd stálic. Zde se "učivo" stává stále náročnějším a subtilnějším, až duše vystoupá přímo k Bohu, zdroji vší moudrosti - a uspokojiteli touhy, jíž tolik plane duše křesťanského gnóstika.

Dílo Peri archón jsme přirovnali k Summě teologické. V eschatologickém traktátu, ve velkolepé vizi výstupu skrze vrstvy poznání i skrze kosmické sféry k Bohu, centru poznání i kosmu, proráží všechen ostych podobnost, na niž prstem ukázal už René Cadiou a již bylo lze tušit i na jiných místech tohoto díla: podobnost s dalším normativním textem evropské křesťanské kultury, s Božskou komedií.

nahoru