Věda

Bibliografie odborných studií v časopisech a sbornících

 • Bohuslav Reynek: From Catholic Counterculture and the Apocalypse to a Highland Farm, in Bohuslav Reynek: The Well at Morning. Selected Poems and Graphic Artworks. Translated by Justin Quinn. Karolinum Press, Praha 2017, s. 135-150.
 • Druhý život represe coby nová zakládající událost českého katolicismu aneb Vznik obrazu spisovatele mučedníka, in Róbert Kiss Szemán – Andor Mészáros (eds.): Středoevropské kulturní formace v boji proti komunistické totalitě. Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Esztergom 2017, s. 73-88.
 • Underground jako duchovní postoj. Souvislosti 28, 2017, č. 2, s. 7-22.
 • Die Geburt des Bayerns aus dem Geist des Philhellenismus. Kenneth Hanshew, Sabine Koller und Christian Prunitsch (Hgs.): Texte prägen. Festschrift für Walter Koschmal. Die Welt der Slaven, Band 61. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2017, s. 85-97.
 • Roszakova kontrakultura: proroctví, dokument, dědictví. In Theodore Roszak: Zrod kontrakultury. Úvahy o technokratické společnosti a mládeži v opozici. Malvern 2016, s. 313-321.
 • Zápas o Západ. In Petr Hlaváček (ed.): Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností. Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Praha 2016, s. 262-292.
 • Katolická literární generace poválečná. Pokus o rekonstrukci. Česká literatura 2016, č. 4, s. 512-549.
 • Ještě z šedé zóny: Vladimír Binar. Souvislosti 2016, r. 27, č. 2, s. 31-35.
 • Závěrečné slovo ke svazku Moji přátelé a smrt aneb Texty prvního expresionismu. In Jakub Deml: Moji přátelé a smrt aneb Texty prvního expresionismu. Academia, Praha 2015, s. 423-432.
 • Listi do Olhi: Konteksti i pidteksti, in: Vaclav Havel: Listi do Olhi. Pereklad z českoj. Kyiv, Laurus 2015, s. 361-379.
 • Esterházy, a teológus. Kalligram. Műveszét és Gondolat 2015, XXIV, Április, s. 51-55,
 • Šedá zóna katolické literatury a Vladimír Justl. Souvislosti 2015, r. XXVI, č. 1, s. 141-154.
 • Antika v díle Ivana Jelínka. Listy filologické 2015, 138, 3-4, s. 357-371.
 • Závěrečné slovo ke svazku Mystické překlady. in Jakub Deml: Mystické překlady. Academia, Praha 2014, s. 603-632.
 • Katolicismus v moderní maďarské literatuře aneb Nejen dědictví svatého Štěpána. In: Róbert Kiss Szemán a Simona Kolmanová (eds.): Němá nauka stromů o spáse. Antologie maďarské katolické literatury. Malvern 2014, s. 7-16.
 • Eva Stehlíková a její napsané-nenapsané dějiny antické literatury. In: Eva Stehlíková: Vetera et nova. Torst, Praha 2014, s. 185-195.
 • László Mednyánszky: Tvůrčí osobnost na přelomu století a na průsečíku menšinových a elitních identit. Lidé města 16, 2014, 1, s. 3-22.
 • Trojjediná mystická píseň Angela Silesia. Příspěvek k dějinám české recepce evropské duchovní kultury. Host 2014, r. 30, č. 8, s. 53-58
 • Christian Renatus Zinzendorf: Písně Jednoho pravdivého Milovníka Muk Ježíšových + Komentář k edici barokního exulantského tisku (komentovaná edice). Lidé města 16, 2004, 3, s. 479-520
 • Mystika z domku se zahrádkou. Z kulturních dějin bekyňství. in: Markéta Porete: Zrcadlo prostých duší. Malvern 2013, s. 305-321.
 • Úvodní slovo k Sebraným spisům Jakuba Demla a závěrečné slovo k Prvotinám, s. 691-711 Vysvětlivky, komentáře, překlady, s. 713-810. In: Jakub Deml: Sebrané spisy I. Prvotiny. Martin C. Putna a Záviš Šuman (eds.). Academia, Praha 2013, 910 stran.
 • Svatý Václave, vyžeň fašisty! A pokračování o tom, jak je (zase) nevyhnal. In Martin Bútora et alii (eds.): Odkiaľ a kam. Dvadsať rokov samostatnosti. Inštitút pre veřejné otázky – Kalligram, Bratislava 2013, s. 81-88.
 • Jáchym Topol a Martin Komárek: Hněv nad světem nedovykoupeným. In Ivo Říha (ed.): Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Torst, Praha 2013, s. 51-56.
 • Von der Splendid Isolation zum Mainstream. Homosexualität in der tschechischen Literatur. Osteuropa, Jahrgang 63, 2013, Heft 10, s. 145-194.
 • Plečnikovo místo mezi náboženskými kulturami. Lidé města 14, 2012, č.1, s. 45-71.
 • Vnitřní exulant na vnější scéně. Literární dílo Václava Vokolka. In: Věra Matoušová (ed.): Jméno Vokolek. Torst, Praha 2011, s. 415-424.
 • Introduction à l´oeuvre de Karel VI. Schwarzenberg. In: Olivier Chaline (ed.): Les Schwarzenberg. Une famille dans l´histoire de l´Europe XVe-XXIe siècles. LaVauzelle, Paris 2012, s. 243-259.
 • Literární historie jako apologetický nástroj náboženské kultury. Zpřítomňování české katolické literatury za komunismu a po něm. In Miloš Havelka (ed.): Víra, kultura a společnost. Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2012, s. 415-438.
 • Katolická literatura a Střední Evropa. Česká literatura 2011, r. 59, č. 6, s.882-886.
 • Cesty k Bítovu. Doslov, ale též kapitola z literárně-geografické hermeneutiky. In Jiří Kuběna: Pramen Bítova. Host, Brno 2011, s. 281-290.
 • Nejstarší z rodu Havlů: Vácslav Havel, spisovatel spiritistický. In Vácslav Havel (Atom): Kniha života. Záznamy a komentáře spiritistických seancí. Knihovna Václava Havla, Praha 2011, s. 7-18.
 • Vergilius, učitel Evropy. In Publius Vergilius Maro: Aeneis. Praha: Academia 2011, s. 431-473.
 • Pasolini esejista: zuřivost – a smutek. In Pier Paolo Pasolini: Zuřivý vzdor. Praha: Agite/Fra 2011, s. 155-168.
 • Hic iacet anekdotický, anonymní lid aneb Dobře utajená antikomunistická poéma. In Vladimír Vokolek: Anekdotický, anonymní lid. Poémy o komunistickém puči. Praha: Knihovna Václava Havla 2011, s. 59-62.
 • Šestatřicátníci: Havlova první parta či též Protocharta. In: Martin C. Putna – Jan Hron (eds.): Rozhovory 36 – Stříbrný vítr. Výbor z tvorby Šestatřicátníků. Knihovna Václava Havla 2010, s. 11-16.
 • Searching for a „Fourth Path“: Czech Catholicism between Liberalism, Communism and Nazism. In: Christianity and Modernity in Eastern Europe. Edited by Bruce R. Berglund and Brian Porter-Szucz. Central European University Press, Budapest – New York 2010, s. 85-109.
 • Dopisy od Olgy – vlastně od Ivana – vlastně od Zdeňka. Rozkrývání skryté kapitoly českých intelektuálních dějin. In: Martin C. Putna – Jan M. Heller (eds.): Ivan M. Havel a kol. – Dopisy od Olgy. Knihovna Václava Havla 2010, s. 9-25.
 • Historikové křesťanského písemnictví. In Hieronymus, Gennadius, Isidorus: Dějiny křesťanského písemnictví. Praha, Herrmann a synové 2010, s. 7-70.
 • Zánik Západu jakožto heslo, svědectví o době a kniha na průsečíku. In Oswald Spengler: Zánik Západu. Obrysy morfologie světových dějin. Praha, Academia 2010, s. 733-757.
 • Český Krumlov v novodobé české literatuře. In: Martin Gaži (ed.): Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, České Budějovice, Národní památkový ústav 2010, s. 913-930.
 • Křesťanství a homosexualita v USA. Pokusy o integraci na poli biblistiky, církevní historie, spirituality a sakramentální teologie. Souvislosti 21, 2010, č. 1, s. 48-70.
 • Homosexualita jako reklama na literaturu aneb Fenomén Georgiev. Souvislosti 21, 2010, č. 3, s. 16-26.
 • The Spirituality of Václav Havel in Its Czech and American Contexts. Between Unitarianism and New Age, T. G. Masaryk and Kampademia. East European Politics & Societies August 2010 vol. 24, no. 3, s. 353-378.
 • Václav Havel a poezie českého undergroundu. In: M. C. Putna (ed.): Měli jsme underground a máme prd. Podzemní básníci o Havlovi. Praha, Knihovna Václava Havla 2009, s. 7-9.
 • Bohdan Chudoba: Česko-španělský katolický historiosof proti všem. In: Bohdan Chudoba: Vím, v koho jsem uvěřil a jiné eseje. CDK, Brno 2009, s. 127-156.
 • Antika v díle Josefa Kostohryze. Listy filologické 132, 2009, č. 3-4, s. 289-301.
 • Archetyp mladého mučedníka. In: Petr Blažek, Patrik Eichler, Jakub Jareš a kol. (eds.): Jan Palach. Univerzita Karlova v Praze – Togga, Praha 2008, s. 169-175.
 • Zdeněk Bezecný – Martin Gaži – Martin C. Putna: Schwarzenbergiana rediviva, in Martin Gaži (ed.): Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, Národní památkový ústav České Budějovice 2008, s. 13-16.
 • Místo Karla VI. Schwarzenberga v české (a evropské) literatuře, in Martin Gaži (ed.): Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, Národní památkový ústav České Budějovice 2008, s. 539-546.
 • Místo osobností z protestantského prostředí v české kultuře po roce 1918, Lidé města 10, 2008, č. 3, s. 45-82.
 • Katolíci a levice. Pokus o rekonstrukci jednoho z „kontrakulturních“ intelektuálních proudů české společnosti meziválečného období. Lidé města 10, 2008, č. 1, s. 17-36.
 • Apokalyptismus v myšlení českého katolického exilu. Schwarzenberg - Chudoba - Preisner - Neuwirth." Soudobé dějiny 14, 2007, 2-3, s. 379-398.
 • Katolická publicistika 30. let: „Kvalitativní“ demokracie a fašismus: Rudolf Ina Malý a časopis Tak, in Václav Nekvapil a Rudolf Vévoda (eds.): Média, kultura a náboženství. VOŠP Praha 2007, s. 40-53.
 • Náboženská stránka díla Arna Nováka, Proglas r. 18, 2007, č. 1, s. 10-18.
 • Der „Stiftersche Mensch: Eine Utopie? Eine Vision?, in Jattie Enklaar und Hans Ester (Hrsg.): Geborgenheit und Gefährdung in der epischen und malerischen Welt Adalbert Stifters, Duitse Kroniek 55, Königshausen und Neumann, Würzburg 2006, s. 73-76.
 • Hans Watzlik: Was Böhmerwalddeutsche sind, wo Böhmerwalddeutsche sind, in Walter Koschmal – Václav Maidl (Hrsg.): Hans Watzlik – ein Nazidichter?, Arco Verlag, Wuppertal 2006, s. 219-237.
 • Kánon katolické literatury v evropsko-českém srovnání (první polovina 20. století), in Stanislava Fedrová (ed.): Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Sv. 1, Praha 2006, s. 75-87.
 • Křesťané a římské dědictví: básník svůdce, básník kazatel, hymny bez básníků, in: Sylva Fischerová a Jiří Starý (eds.): Původ poezie. Proměny poetické inspirace v evropských a mimoevropských kulturách. Argo, Praha 2006, s. 85-98.
 • Katolický intelektuál: Případ Jakuba Demla, in: Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Libor Vykoupil (eds.): Člověk na Moravě v první polovině 20. století, CDK, Brno 2006, s. 467-475.
 • Čtyři historikové křesťanského písemnictví: Od Hieronyma k Ildefonsovi, Listy filologické Vol. 129 (2006), No. 3-4, s. 287-308.
 • „Auf der Suche“: Die tschechische und katholische Literaturkritik zwischen 1918 und 1948, Zeitschrift für Slavische Philologie, Universitätsverlag Winter, Heidelberg, Band 64, Heft 1, 2005-2006, s. 109-133.
 • „Summy“ a polemiky v rukopisném díle Bohdana Chudoby, Souvislosti 16, 2005, č. 3, s. 217-237.
 • Goethe a Winckelmann, báseň a pravda, in J. W. Goethe: Winckelmann – Sběratel. Texty o umění a jeho vnímání, Malvern, Praha 2005, s. 7-57.
 • Von der heiligen Ludmila zur heiligen Babička. Typologie des böhmischen Weiblichkeitsideal, in Jiřina van Leeuwen-Turnovcová (Hrsg.): Mediale Welten in Tschechien nach 1989, Specimina philologiae slavicae Bd. 142, Verlag Otto Sagner, München 2005, s. 137-148.
 • Dichterische Umarbeitungen der Vita Martini des Sulpicius Severus: Paulinus von Périgueux und Venantius Fortunatus, Graecolatina Pragensia XX (2004), Acta Universitatis Carolinae – Philologica 2, 2006, s. 153-161.
 • Ubránit se vnitřním světem aneb Jednota díla, rodu, vyznání, in Václav Vokolek: Krajinomalby, Nomen Omen, Plzeň-Příbram 2004, s. 42-45.
 • „Pozdní“ Bedřich Fučík. Editorství nebo interpretace, literární historie nebo kritika?, Teologie a společnost r. II(X), 2004, č. 4, s. 3-8.
 • Směřování českého ruralismu, in Cesty. Pojem – metafora – žánr. Studie z komparatistiky IV. Karlova Univerzita, Praha 2004, s. 127-136.
 • Předběžný náčrt díla Karla VI. Schwarzenberga na základě jeho pozůstalosti, Souvislosti 15, 2004, č. 4, s. 130-144.
 • „Jsme věční, jen když nejsme sami.“ in: Jiří Kuběna: Juvenilia, Vetus Via, Brno 2003, s. 1035-1045.
 • Platónovo Symposion – před textem, za textem, Souvislosti 14, 2003, č. 3, s. 29-44.
 • Sulpicius Severus a jeho svatý Martin mezi antikou a středověkem. in: Sulpicius Severus: Život svatého Martina, Herrmann a synové, Praha 2003, s. 7-109.
 • Veselá věda aneb Alternativy uvnitř alternativy. Kritický nástin soudobé vědecké rozpravy o homosexualitě, Souvislosti 14, 2003, č. 4, s. 120-159.
 • Čeští katolíci a svědomí. Kafka - časopis pro střední Evropu, č. 5, 2002, Berlin, s. 50-55. Česká, německá, polská a maďarská mutace.
 • Grand Tour jako téma evropské literatury, Řím jako téma Grand Tour, Souvislosti 1/2002, s. 83-113
 • Arator: Epos o skutcích apoštolských, Souvislosti 1/2002, s. 43-49
 • Proměny neměnného, in sb. Bohuslav Reynek: Pieta v loďce. Grafické a básnické dílo. Ed. Věra Jirousová. Památník národního písemnictví, Praha 2002, s. 57-73, následně francouzská verze: Métamorphoses de l
 • Religiozita v 19. století: zbožnost nezbožných. in: Zdeněk Hojda a Roman Prahl (eds.).: Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Sborník příspěvků z 22. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 7.-9. března 2002. KLP, Praha 2003, s. 9-16.
 • Všechno, co se bojíte vědět o české katolické literatuře. K proměnám vztahů literatury, religiozity a společnosti v české kultuře 20. století, Souvislosti 2002, r. 13, č. 2, s. 192-200.
 • Ve třech tématech osoba jediná, in: Jiří Kuběna: Matka Zjevení, Brno 2002, s. 265-273.
 • Stifterovský člověk: Utopie? Proroctví? / Der Stifterische Mensch: Eine Utopie? Eine Vision?, in: Adalbert Stifter: Paměti mého pradědečka / Die Mappe meines Urgrossvaters, Horní Planá 2002, s. 336-345.
 • Literatura, krajina, Neapol, in sb.: Krajina zevnitř. Ed. Pavel Hájek. Nakl. Malá Skála, Praha 2002, s. 25-42.
 • Mezi republikou, fašismem a proletariátem. Publicistika Jaroslava Durycha ve dvacátých letech a její souvislost s autorovým uměleckým dílem. Soudobé dějiny 2002, IX, č. 3-4, s. 397-411.
 • Svět posledních římských pohanů v zrcadle Macrobiových Saturnálií, in: Macrobius: Saturnálie, Herrmann a synové, Praha 2002, s. 7-67.
 • Antika v díle Vladimíra Vokolka. Listy filologické 1-2 (124) 2001, s. 114-125
 • Šumavská literatura: řeky, cesty, modely, in: Kultura a místo - Studie z komparatistiky III, Praha 2001, s. 51-96
 • Antika v díle Vladimíra Vokolka, Listy filologické CXXIV, 1-2/2001
 • Bohuslav Reynek apokalyptik - zdroje a motivy, Česká literatura 3/2001 (r.49), s. 314-319
 • Manýrističnost a baroknost v postmoderní senzibilitě (Nad knihou G. R. Hockeho Svět jako labyrint - Manýrismus v literatuře, výstavou Sláva barokní Čechie a "barokní Evropou" Dominiqua Fernandeze), Souvislosti 3-4/49-50/2001, s. 171-178
 • Interkulturní (ne)setkání: Křesťanství a Japonsko, Jaroslav Durych a Šúsaku Endó, Svět literatury 21-22/2001, s. 236-249
 • Poetika homosexuality v české literatuře I, Neon 3/2000, s. 37-41, II, Neon 4/2000, s. 41-45, III, Neon 5/2000, s. 43-48, IV, Neon 6/2000, s. 49-53
 • Příběh Dominika Pecky: o jednom typu propojení křesťanství, literatury a pedagogiky, Souvislosti 1/43/2000, s. 68-72
 • K literatuře Katolické moderny: Její čas, prostor a žánry a její evropský obzor, in sb. Zajatci hvězd a snů - Katolická moderna a její časopis Nový život, Praha 2000, s. 183-200
 • Existenciální kořeny Órigenovy eklesiologie, in sb.: Teologické studie, České Budějovice 2000, s. 52-59
 • Církev, hlad a umění. K náboženským a historickým souvislostem díla Vojmíra Vokolka, in sb.: Vojmír Vokolek, Pardubice 2000, s. 12-15
 • Hölderlinův věčný jinoch. Příspěvek k reflexi proměn antických mytologémat v německé romantické poezii, in sb.: Bítov 99 - Interpretace básnické skladby, Brno 2000, s. 23-31
 • Česká katolická literatura: Bohuslav Reynek apokalyptik - zdroje a motivy, in sb.: L'oeuvre de Bohuslav Reynek - Une éclaircie au loin?, Essais sur le discours de l'Europe éclatée 2000 - Nr. 16, s. 131-144, následně francouzská verze: La littérature catholique tchéque: Bohuslav Reynek et l'Apocalypse - sources et motifs, s. 145-161
 • Řecká křesťanská literatura a české národní obrození, Teologický sborník 4/2000, s. 63-76
 • Kulturní aktivity olomouckých dominikánů a jejich místo v dějinách české katolické literatury, Souvislosti 3-4/45-46/2000, s. 65-77
 • Kánony řecké pederastie a jejich poslední verze v Dionýsiakách Nonna z Panopole, in sb. Mezi okrajem a centrem - studie z komparatistiky, Praha 1999, s. 57-69
 • Katolická romantika, Box 7, Brno 1999 (v tiráži 1997-98), s. 17-34
 • Malá reflexe nad kapitolou o staroorientálních církvích v encyklice Jana Pavla II. Ut unum sint, in Ekumenický liturgický sborník 5, České Budějovice-Domažlice 1999, s. 24-27
 • "A spojila se duše Jonatánova s duší Davidovou." Řečtí křesťané o řeckém přátelství a pedagogice - Grégorios Thaumatúrgos a Órigenés, Souvislosti 2/40/1999, s.148-157
 • Antika v díle Václava Kršky, Listy filologické 1-2 (122) /1999, s. 64-74
 • Některé aspekty užívání motivu Sofie v ruské filosofii počátku 20. století (D. Merežkovskij a S. Bulgakov) a jejich kořeny v myšlení doby "prolínání světů", Slavia 3/1998 (v tisku)
 • Slovinské podněty v české katolické kultuře, Souvislosti 1/31/1997, s. 113-121
 • Misionáři pouště, to jest Raymundus Lullus, Ernest Psichari, Charles de Foucauld, Antoine de Saint-Exupéry, sestra Marie od Ukřižovaného a ti druzí čili Románské výpravy do Afriky a jejich český ohlas, Souvislosti 3-4/33-34/1997, Str. 169-177
 • Svatá Hora Athos ruskýma a českýma očima, Souvislosti 1/1996, s. 87-101
 • Dějiny ducha staré Rusi in brevissimo, Světová literatura 1/1996, s. 126-175
 • K recepci díla Otokara Březiny - pokus o metakritiku interpretací katolizujících a dekatolizujících, Česká literatura 5/1996, s. 499-512
 • Literární katolicismus jako konzervativní alternativa, sborník O české a švédské literatuře, Stockholm 1996, s. 46-50 (též švédská mutace)
 • Léon Bloy, Stará Říše a Rusko. Kapitola z dějin české rusofobie, sborník Ná/Prů/Pozor na Rus, Tanvald 1996, s. 116-122
 • Kolikero je jihočešství, koliker Písek, Souvislosti 2-3/1996, s. 135-168
 • Ruští svědkové evropské noci, in U řek babylonských, TORST, Praha 1996, s. 9-42
 • Antika v díle Jiřího Kuběny, Listy filologické 1-4 (119) / 1996, s. 88-100
 • Stichy duchovní aneb Dokumenty ruské lidové religiozity a Georgij Fedotov, Souvislosti 1/1995, s. 49-56
 • Katolická moderna, Host 6/1995, s. 49-56
 • Léon Bloy - zařve lev?, Souvislosti 1/1994, s. 75-89; Souvislosti 2/1994, s. 133-140
 • Mnoho zemí v podzemí. Několik úvah o křesťanství a undergroundu, Souvislosti 1/1993, s. 14-32
 • Ruská Praha 1921-1945, Lettre internationale 10/1993, s. 59-63
 • Čí je Mácha? - Něco materiálu ke kritice ideologické kritiky, Souvislosti 4-5/1993, s. 182-189
 • Staromladé bloudění. Z duchovně-politických dějin emigrace: Berďajev, Karsavin a porevoluční hnutí, Volné sdružení českých rusistů IX/1993, s. 59-61
 • Wolker - básník náboženský?, Souvislosti 1/1992, s. 93-100
 • Alexandr Solženicyn a Židé, Světová literatura 5/1992, s. 72-77
 • Mystik v rozpálené Paříži: Boris Poplavskij, Souvislosti 3/1992, s. 98-101
 • Duchovní profil Alexandra Solženicyna, Souvislosti 3/1991, s. 170-177
 • Z marxisty teologem: Sergij Bulgakov, Souvislosti 4/1991, s. 59-63
 • Osudová jinakost. Fenomén židovství v české literatuře, Iniciály 19-20/1991, s. 4-6
 • Apollón a Dionýsos u Vjačeslava Ivanova, Volné sdružení českých rusistů VII/1991, s. 46-49
 • O Dmitriji Merežkovském, Rusi a křesťanství, Volné sdružení českých rusistů IV/1990, s. 24-26

Bibliografie časopiseckých překladů

 • J. W. Goethe: Winckelmann, in J. W. Goethe: Winckelmann – Sběratel. Texty o umění a jeho vnímání, Malvern, Praha 2005, s. 58-103 (s Štěpánem Böswartem).
 • Svátost sbratření (Molitva na bratotvorenije – Euché eis adelfopoiésin, Souvislosti 14, 2003, č. 4, s. 18-19.
 • Dominique Fernandez: Obrazy z dějin homosexuality ve filmu, Souvislosti 14, 2003, č. 4, s. 109-119.
 • Anonym: Podivuhodnosti města Říma, Souvislosti 13, 2002, č. 1, s. 51-59.
 • Johann Wolfgang Goethe: Skica k portrétu Winckelmanna, Souvislosti 13, 2002, č. 1., s. 76-82.
 • Grégorios Thaumatúrgos: Logos prosfónétikos kai charistérios, Souvislosti 2/1999, s. 153-156
 • Stich o Golubiné knize, Souvislosti 1/1995, s. 57-64
 • Jurij Těrapiano: Básníkovo tajemství, Souvislosti 3/1994, s. 109-113
 • Joseph Goebbels: Richard Wagner a kulturní cítění naší epochy, Souvislosti 1/1994, s. 18-20
 • Oswald Spengler: Apollinská a faustovská duše, Souvislosti 4/1994, s. 101-103
 • Alexandr Solženicyn: Pokání a sebeodříkání, Světová literatura 5/1992, s. 85-91
 • Boris Poplavskij: Modlím se tváří ke zdi, Souvislosti 3/1992, s. 86-97
 • Alexandr Solženicyn: Rudé kolo (ukázka), Souvislosti 3/1991, s. 155-170
 • Sergej Bulgakov: Na hostině bohů, Souvislosti 4/1991, s. 45-58
 • Aurelius Clemens Prudentius: Hymnus na zpěv kohouta, Souvislosti 3/1990, s. 51-54

Výběrová bibliografie recenzí na odbornou literaturu (recenze beletrie zde uváděny jen tehdy, jde-li o recenzi edice nebo překladu)

 • "Nemám rád Solženicyna!", Literární noviny 36/92 (Alek Flegon: Vokrug Solženicyna)
 • Čím jsme byli. Lexikon české literatury: literární slovník na celý život. Týden 44/2008, 3.11.2008, s. 86-88.
 • Zápisník XVI čili Nerecenze schwarzenberské a/nebo krajinné (Lenderová, Hanesch, Vybíral, Historie krajiny severního Prácheňska, Krajina a revoluce, Když Bonapart vojny začal), Souvislosti 16, 2005, č. 3, s. 284-291.
 • Zápisník XI: vyhlazení recenzentů II, Böhmerwald, Sudetoněmečtí katolíci, Urzidil-Zrzavý, Souvislosti 15, 2004, č. 2, s. 248-254.
 • Svůdný, ale jednostranný pohled, Mladá fronta Dnes 9.3.2002 (Jürgen Serke: Böhmische Dörfer)
 • Parzivalův příběh tu vlastně byl vždycky, Mladá fronta Dnes 16.2.2001 (Wolfram von Eschenbach: Parzival)
 • Homér v čtení mistra myslitele, Týden 13/2001, 26.3.2001 (Milan Machovec: Achilleus)
 • Mezi teologií, literaturou a fantasmagorií, Mladá fronta Dnes 29.8.2001 (Neznámá evangelia - Novozákonní apokryfy I)
 • Básníkův a filologův křik k Apollónovi, Mladá fronta Dnes 27.3.2000 (Sofoklés: Král Oidipús)
 • Jenom jedna z možností, Mladá fronta Dnes 17.6.2000 (Harold Bloom: Kánon západní literatury)
 • Křesťanský humanismus Evropy proti blouznivcům, Mladá fronta Dnes 4.7.2000 (Friedrich Heer: Evropské duchovní dějiny)
 • Literární bádání jde dál, všem polovzdělaným kafemlejnkům navzdory, Mladá fronta Dnes 20.1.1999 (E. R. Curtius: Evropská literatura a latinský středověk)
 • Nové Řecko je trojnožka antiky, Byzance a Balkánu, Mladá fronta Dnes 18.2.1999 (P. Hradečný, R. Dostálová a kol: Dějiny Řecka)
 • Seneca radí klid. Antická knihovna je však klidná příliš, Mladá fronta Dnes 26.10.1999 (L. A. Seneca: O duševním klidu)
 • V. N. Toporov: Svjatosť i svjatyje v russkoj duchovnoj kulture, Byzantinoslavica 1 (LIX) /1998, s. 208-210
 • Karl-Josef Kuschel: Spor o Abraháma. Co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje, Souvislosti 1/1998, s. 325-327
 • Karel Skalický: Ekumenismus na Druhém vatikánském koncilu, Souvislosti 1/1998, s. 324-325
 • Světová náboženství jako cesta domů - do Rumunska, Mladá fronta Dnes 16. 1. 1998, (M. Eliade: Dějiny náboženského myšlení III)
 • Jak křesťané Junga zkoumají, zda Antikristem není, Mladá fronta Dnes 26. 3. 1998 (N. G. Holm: Úvod do psychologie náboženství; R. L. Moore: C. G. Jung a křesťanská spiritualita)
 • Žid řecky proti antisemitům, Židé proti pořečtění, Mladá fronta Dnes 2.5.1998 (Josephus Flavius: O starobylosti Židů)
 • Že by problémy nejen Evropy nakonec vyřešil islám?, Mladá fronta Dnes 20.5.1998 (A. Izedbegovič: Islám mezi Východem a Západem)
 • Mystické traktáty jako zrcadlo proti skuhralům, Mladá fronta Dnes 14.7.1998 (Hugo od svatého Viktora: De tribus diebus; Kolda z Koldic: Mystické traktáty)
 • Hodnoty Balthasarova konzervativního myšlení se zatím nedaří přetlumočit, Mladá fronta Dnes 12.9.1998 (H. U. v. Balthasar: Cesty k ujasnění)
 • Zápas o nestranný popis jihoslovanského kotle. Mladá fronta Dnes 6.10.1998 (M. Šesták a kol., Dějiny jihoslovanských zemí)
 • Napřed čtěte Hilského překlad shakespearových Sonetů, až pak něco pište, Mladá fronta Dnes 31.10.1998 (W.Shakespeare: The Sonnets - Sonety)
 • Iracionalita není hanba. Ale mohla by být hrozbou, Mladá fronta Dnes 11.12.1998 (R. Otto: Posvátno)
 • Kdo je umělcem budoucnosti? - Moderna ve světle křesťanského fundamentalismu, Lidové noviny 23. 1. 1997 (H. R. Rookmaaker: Moderní umění a smrt kultury)
 • Teologie a oidipáky Malého prince, Lidové noviny 1. 2. 1997 (E. Drewermann: Co je důležité, je očím neviditelné. Hlubinně psychologický výklad Malého prince)
 • Vašicova moravská Byzanc, Lidové noviny 19. 3. 1997 (J. Vašica: Literární památky epochy velkomoravské)
 • Mrtví a živí bohové, Respekt 34/1997 (R. Dostálová - R. Hošek: Antická mystéria)
 • Neškleb se tlamo pekelná, Respekt 45/1997 (J. Kremer: Budoucnost zemřelých; J. Ratzinger: Eschatologie, smrt a věčný život; H. U. v. Balthasar: Síla křesťanské naděje; J. Dolista: Perspektiva naděje)
 • Kněz jako strážce majáku a ofenzíva laiků, Mladá fronta Dnes 15. 11. 1997 (Peter Neuner: Laici a klérus)
 • Zašlý lesk francouzského revolučního strukturalismu, Mladá fronta Dnes 20.11.1997 (R. Barthes: Kritika a pravda)
 • Dějiny Ruska - konečně i ještě ne, Lidové noviny 3. 2. 1996 (M. Švankmajer a kol.: Dějiny Ruska)
 • Sergej A. Ivanov: Vizantijskoje jurodstvo, Byzantinoslavica 1 (LVII) /1996, s. 201-203
 • I kdyby to nebylo pravdivé aneb Frazer konceptualista, Literární noviny 4/1995 (J. G. Frazer: Zlatá ratolest)
 • Vývoj a zločiny panslavismu (a) Václava Černého, Literární noviny 21/1995 (V. Černý: Vývoj a zločiny panslavismu)
 • Berďajev, Spengler a dějiny aneb Rusko, Německo a apokalypsa, Literární noviny 48/1995 (N. Berďajev: Smysl dějin)
 • Hodrová zasvěcující aneb Český Eco?, Literární noviny 8/1994 (Daniela Hodrová: Román zasvěcení)
 • Estetická fascinace fašismu, Souvislosti 4/1994, s. 129-130 (K. Behnken - F. Wagner: Inszenierung der Macht. Ästhetische Faszination im Faschismus)
 • Ženy, Židé, Šafařík, Literární noviny 15/1994 (Josef Šafařík: Noční můra)
 • Václava Černého chvála moralismu, Literární noviny 23/1994 (V. Černý: Eseje o české a slovenské próze)
 • Druhé zastavení, Respekt 42/1994 (Bedřich Fučík: Píseň o zemi)
 • Hledání Macury, Literární noviny 51-52/1994 (Vladimír Macura: Znamení zrodu; Masarykovy boty; Šťastný věk; reflektováno rovněž autorovo beletristické dílo)
 • Křesťanství, nebo náboženství?, Literární noviny 11/1993 (B. Komárková: Sekularizovaný svět a evangelium)
 • Nejenrecenze nejen o exilu, Souvislosti 5/1992, s. 137-140 (A. Kratochvil: Das böhmische Barock)
 • Guardini na hranici, Literární noviny 47/1992 (Romano Guardini: Konec novověku)
 • Poéma literární vědy, Svět literatury 3/1992, s. 78-80 (Olga Uličná: Pražské poémy Mariny Cvetajevové)