Věda

zpět

Svátost sbratření (Molitva na bratotvorenije – Euché eis adelfopoiésin, Souvislosti 14, 2003, č. 4, s. 18-19.

SVÁTOST SBRATŘENÍ
(Molitva na bratotvorenije - Euché eis adelfopoiésin)

Pane náš Bože, jenž jsi nám vše, oč jsme ku spasení prosili, dal; Ty, jenž jsi nám jeden druhého milovat a jeden druhému provinění odpouštět kázal, Vladaři dober dárče a člověka milovníku, tito dva služebníci Tvoji zamilovali si jeden druhého láskou duchovní, i přišli do svatyně Tvé Církve, toužíce přijmout Tvé požehnání. Daruj jim víru nijak zahanbitelnou a lásku nic neskrývající. Jako jsi daroval mír a lásku Tvou učedníkům a apoštolům Tvým, daruj i těmto dvěma vše, čeho ku spasení potřeba, a život věčný.

(Velkým hlasem) Neboť Ty jsi světlo pravé a život věčný, Tobě slávu a chválu vzhůru vysíláme, Otci i Synu i Duchu svatému.
(Jáhen:) Moudrost - slyšme svaté Evangelium.
(Kněz čte evangelium svatého Jana:) V onom čase pozvedl Ježíš oči k nebi a pravil: Otče, jako Tys poslal mne do světa, i já posílám tyto do světa.
(Jakmile kněz přečte Evangelium, jáhen odpovídá podle obvyklého pořádku.)

(Kněz říká modlitbu před oltářem:)
Pane vševládný Bože, jenž jsi stvořil člověka k obrazu Tvému a ku podobě Tvé; Ty, jenž jsi mu život věčný daroval, jenž jsi vyvolil svaté a slavné apoštoly Tvé Petra a Pavla, a Filipa a Bartoloměje, aby si byli bratry ne poutem zrození, ale vírou a láskou duchovní; Ty, jenž jsi učinil svaté mučedníky Sergia a Bakcha hodnými stát se bratry - požehnej těmto dvěma služebníkům svým, (...) a (...), ne pro pouto zrození, ale pro víru a lásku. Dej jim, ať milují jeden druhého bez závisti a bez pohoršení po všechny dny jejich života, skrze sílu Tvého svatého Ducha, skrze modlitby svaté Bohorodičky a všech Tvých svatých, kteří se Ti od věků zaíbili.

(Velkým hlasem) Neboť Tvá je moc a Tvé je království, síla i sláva, Otce i Syna i svatého Ducha.
Pokoj všem.
(Jáhen:) Milujme se.
(A hned kněz políbí oba bratry, i oni dva se políbí.)
(Jáhen:) Hlavy naše před Pánem skloňme.

(Kněz říká polohlasem:)
Pane náš Bože, Tys lásky tvůrcem, světa vládcem a všech spasitelem, věnuj nám Tvou lásku a zákona naplnění; dej nám, abychom moudře rozmýšleli o Kristu Ježíši, jednorozeném Synu a Bohu našem; učiň nás mocnými, abychom přijímali v lásce jeden druhého, jako Tvůj jednorozený Syn přijal nás; i dopřej nám, abychom v lásce jeden druhému sloužili a tak z celého srdce svého a síly své zákon Kristův plnili.

(Velkým hlasem) Neboť Tvá je moc a Tvé je království, síla i sláva, Otce i Syna i svatého Ducha.
(A potom kněz, vztáhna ruce, praví:) Dej nám sílu, Pane, se vší důvěrou říkat:
(Lid:) Otče náš, jenž jsi na nebesích...
(Velkým hlasem) Neboť Tvé je království, i moc, i sláva na věky, amen.
(A hned kněz pozdvihne kalich s Dary, řka:) Pozor mějme. Svaté svatým.
(Lid:) Jeden je svatý, jeden Pán Ježíš Kristus.
(Podává oběma svaté Dary. Po přijímání vezme staršího z bratří za ruku a ten opět za ruku bratra svého, a vede je oba ven z chrámu ke společnému stolu. Všichni tři pějí v osmé tónině Davidův žalm:)
Pane, veď mne cestou pravdy Tvé (Ž 25,5)
Pane, Pane, shlédni s nebes a viz a navštiv vinici Tvou, kmen, který zasadila Tvá ruka (Ž 80,15-16)
(Verš:) Blažen muž, který se bojí Hospodina, který v přikázáních jeho nalezl zalíbení (Ž 112,1)
Pane, Pane, shlédni s nebes...
(Verš:) Pastýři Izraele, naslouchej, Ty, jenž Josefa jako beránka vodíš (Ž 80,2)
(Verš:) Jak dobré je, jak krásné, když bratři v lásce přebývají. (Ž 133,1)
(A tak pějí celý žalm, vždy s refrénem:)
Pane, Pane, shlédni s nebes...

(A poté se zpívá chvála svatým mučedníkům, doxologie a hymnus Bohorodičce:)
Bohorodičko, pomocnice všech, kdo se k Tobě utíkají, v Tebe doufáme a Tebou se pyšníme, v Tobě všechna naše naděje jest: Pros Syna z Tebe zrozeného za oddané služebníky Tvé, amen.

Ze staroslověnského originálu, obsaženého v rukopise Euchologium sinaiticum a vydaného Janem Frčkem v řadě Patrologia orientalis, T.XXIV, Paris 1933, s. 660-668, a s přihlédnutím k řeckým předlohám, přeložil MCP