Knihy

zpět

Svatá země. Dvě tisíciletí křesťanského putování. Text M. C. Putna, foto Hana Rysová. (Praha, Dokořán 2009)

Fotografie Hany Rysové ze Svaté země upomínají bezděky na původní význam slova "fotografie": "Fós" je světlo, "grafein" malovat. "Malovat světlem." Hana Rysová nevytvořila ve Svaté zemi ani fotografie dokumentární, ani fotografie žánrové, ale "malby světlem" - obrazy. Zobrazovala místa tisíckrát zobrazená - chrám Božího hrobu, Večeřadlo, Křížovou cestu, chrámový pahorek, chrám Božího narození v Betlémě a další. Tím hlavním jsou však pro ni nenápadné detail z těchto míst, u nichž třeba ani nemusí být vždy zřetelné, z kterých "ježíšovských" míst přesně pocházejí. Hana Rysová maluje světlem hlavně kameny. Kameny jako součásti staveb vytvořených lidskou rukou, kameny v přírodě, kameny jako výtvarné artefakty, působící esteticky svou strukturou, tvarem a povrchem - a kameny jako artefakty duchovní, jako svědky příběhů, které se na nich, v nich a u nich odehrály.M. C. Putna doplnil obrazy Hany Rysové svými zasvěcenými komentáři.

Potkávání kamenů a příběhů

Když křesťan putuje do Svaté země – putuje tam za Ježíšem. Chce prožít duševní i fyzickou zkušenost „tady to bylo“: Tady seděl, tudy chodil, tady vyřkl to a ono podobenství, a zejména: tady se narodil, tady byl zabit, tady byl vzkříšen, tady se po vzkříšení ukázal. On tady dlel tehdy – a já teď. Křesťanský poutník putuje do Svaté země za Ježíšem, aby tam prožil propojení evangelijních textů s konkrétními místy, lokalitami, stavbami a kouty, propojení příběhů a kamenů.

Současně však křesťanský poutník putuje ve stopách těch, kdo do Svaté země putovali před ním. Putuje ve stopách křesťanských poutníků dvou tisíc let, kteří měli stejný úmysl – zažít „tady to bylo“ a „On tady dlel tehdy – a já teď“. Oni to byli, jeho předchůdci různých staletí, kdo mu připravili cestu. Oni postupně identifikovali místa, „kde to bylo“. Oni na nich vystavěli kostely, kaple, kláštery a jiné zbožné objekty, v rozmanitých stylech, odpovídajících vkusu a představám jejich vlastních dob. Oni vytvořili liturgické i paraliturgické slavnosti, odehrávající se na těchto místech a vyrůstající z tradic jejich vlastních národů a církevních komunit. Oni psali itineráře, cestopisy, vzpomínky a duchovní i světské reflexe svých zážitků, používajíce rozličných stylů a žánrů, obvyklých v jejich vlastních dobách. Oni svými výzkumy podle možností svých dob, i svou imaginací podle zbožností svých dob, naplnili Ježíšův příběh, který kanoničtí evangelisté podávají většinou velmi stručně, množstvím konkrétních detailů. Oni svými vlastními příběhy, otištěnými v kamenech i v textech, vytvořili dvoutisíciletou kontinuitu křesťanského vnímání Svaté země.

Křesťanský poutník si tuto kontinuitu obvykle příliš neuvědomuje a ani ho příliš nezajímá. Co mu po pseudonymních pisatelích apokryfních příběhů, co po starověkých biblistech, topografech a poustevnících, co po středověkých křižácích a františkánech, co po archeolozích a misionářích devatenáctého a dvacátého století. Chce skočit přes ně přes všechny o dva tisíce let zpátky. Chce být s tím Jediným, kvůli kterému sem doputoval. A přece je současně se všemi těmi, kteří jeho pouť po dva tisíce let připravovali a kteří mu pomáhají vnímat to, co se ve Svaté zemi odehrálo před dvěma tisíci lety.

K připomenutí poutníků předcházejících století má sloužit tato kniha. Od mnoha jiných knih o Svaté zemi se liší právě přiznáním této kontinuity. K tomuto připomenutí a přiznání se sdružily obrazy a texty.

Jedním z klíčů k porozumění dějinám křesťanské kontinuity ve Svaté zemi je uvědomění významu řečtiny: Kulturní jazyk východní poloviny římské říše se stal i základním duchovním jazykem křesťanské Svaté země. Ostatní jazyky, které se do Svaté země časem vepsaly – latina, koptština, arménština a další jazyky starých církví, stejně jako později novodobé jazyky evropské – se učily od řečtiny: Učily se od ní teologicky myslet, učily se od ní rozumět Svaté zemi, jejím místům a jejím tradicím. Ze starých řeckých slov bylo však vytvořeno i moderní slovo „fotografie“. Fotografie Hany Rysové ze Svaté země upomínají bezděky na původní význam těchto slov: „Fós“ je světlo, „grafein“ je malovat. „Malovat světlem.“ Hana Rysová nevytvořila ve Svaté zemi ani fotografie dokumentární, ani fotografie žánrové, ale „malby světlem“ v původním slova smyslu – obrazy. Zobrazovala místa tisíckrát zobrazená – chrám Božího hrobu, Večeřadlo, Křížovou cestu, chrámový pahorek, chrám Božího narození v Betlémě a další místa, na která chodí poutníci kvůli prožitku „tady to bylo“. Avšak: Celkové, jasně identifikovatelné pohledy na tato místa, mající za účel doložit „ano, toto je skutečně ono místo, kde to bylo – a kde jsem byl já“, u ní hrají jen podružnou roli. To hlavní, to její „vlastní“, jsou její zobrazení nenápadných detailů z těchto míst – detailů, u nichž třeba ani nemusí být vždy zřetelné na první pohled, z kterých „ježíšovských“ míst přesně pocházejí.

Řečeno ještě přesněji: Hana Rysová maluje světlem hlavně kameny. Kameny jako součásti staveb lidskou rukou vytvořených, kameny v přírodě, kameny na různých pomezích přírody a lidské stavivosti. Kameny jako výtvarné artefakty, působící esteticky svou strukturou, tvarem a povrchem – a kameny jako artefakty duchovní, jako svědky příběhů, které se na nich, v nich a u nich odehrály: „Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.“ (L 19,40)

Ve stavbách dnešní Svaté země je jen pramálo kamenů, které prokazatelně pocházejí z doby Ježíšovy. Kameny, které jsou tu dnes k vidění a které Hana Rysová předkládá k novému, osamostatněnému, umělecky ozvláštněnému vidění, jsou spíše svědky oněch dvou tisíců let křesťanské zbožnosti, křesťanského putování a křesťanského znovu-vytváření fyzické reality míst, kudy kráčel Ježíš.

I jevilo se dobrým, doprovodit tuto řadu světlem vymalovaných kamenů řadou fragmentů čili úlomků (latina spěchá na pomoc řečtině slovem odvozeným ze slovesa „frangere“ čili lámat) z textů, do kterých křesťanští poutníci vkládali svoje prožitky a poznatky i svou imaginaci. Kameny a fragmenty příběhů jsou v knize seřazeny tak, aby zrcadlily jednotlivé epochy křesťanské Svaté země od starověku po současnost, aby odkazovaly k sobě navzájem – a všechny společně k ústřednímu příběhu Svaté země: k příběhu toho, jenž byl nazván „kamenem úhelným“ (Sk 4,11).

nahoru